Сайт учителя математики та інформатики

 

Школа Сприяння здоров’ю
Ми - школа майбутнього. Ми - шкоала сприяння здоров’ю.

 

 

 1. Вступ……………………………………………………………..
 2. Концептуальна модель Школи  сприяння здоров’ю…………………………………………..
 3. Навчально  – методичне забезпечення  діяльності школи з формування мотивації учнів щодо здорового способу життя……………………………...
 4. Досвід роботи закладу як Школи сприянняздоров’ю…………………………………………..
 5. Додатки…………………………………………………………


КОЖНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД МАЄ БУТИ
 

ШКОЛОЮ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ'Ю

 

Завжди вважалося, що спільним благом суспільства є турбота про людину, уміння любити ближнього, а головною цінністю суспільства — життя та здоров'я людини. Стан здоров'я населення є важливим показником розвитку суспільства. А тому турботі про здоров'ялюдини, мотивації на здоровий спосібжиттяприділяютьвеликуувагу в усьомусвіті. І цятурботамає стати першорядною за значущістю.

Наслідкомнауково-технічногопрогресу є те, що людина дедалі менше займається фізичною працею, а дитина – тимбільше. Головними вадами ХХІ століття стає накопичення негативних емоцій без фізичного розвантаження, переїдання і гіподинамія. Останнім часом активно піднімається питання низької активності дітей і підлітків, що загрожуєї хньому психічному і фізичномуздоров’ю. На думку фахівців, сучасні діти недостатньо рухаються, їхні  рухи одноманітні, не всі групи м’язів залучаються до руху, і така активність не дає великої користі. Проблема здоров’я учнів вийшла сьогодні з розрядупе дагогічних і знайшла соціальне значення, тому основою діяльності і здоров’язбереження стала  модель, де пріоритетом є турбота про збереження здоров’я вихованців і вчителів. На жаль, у свідомості значної частини населення відсутні такі цінностіжиття як пріоритет здоров'я та мотивація на здоровий спосіб життя, що призвело до:

•  народжуваності ослабленихдітей;

•  зростання захворюваності дітей дошкільного та шкільного віку;

•  розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу й туберкульозу;

• поширеннянаркотичної та алкогольноїзалежностісереднаселення.

Збереження та зміцнення здоров'я молодого покоління можливе лише за умов посиленої роботи і координації та інтеграції зусиль держави і громадськості:

•   реалізаціїконституційних прав та свобод громадян нашої держави;

• виконання Державних та національних програм, Указів Президента України, Постанов КабінетуМіністрівУкраїни, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я, утвердження здорового способу життя, профілактики тютюнопаління, алкоголізму, захворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші небезпечні хвороби, вживання наркотичних речовин серед дітей та учнівської молоді.

Збереження та зміцнення здоров’я дітей і підлітків має виключне значення для сучасної школи. І хоча освітня функція школи залишається провідним аспектом її діяльності, важливим чинником в оцінці рівня і якості навчання стає стан здоров’я школярів.

У керівних документах Міністерства освіти і науки визначена система заходів з охорони та зміцнення здоров’я учнів, що враховує найважливіші характеристики освітнього середовища з точки зору його впливу на здоров’я учнів, що включає:

1) реальне розвантаження змісту загальної освіти;

2) використання ефективних методів та технологій навчання;

3) підвищення якості занять фізичною культурою;

4) організацію моніторингу стану здоров’я дітей та молоді;

5) покращення організації харчування учнів в ЗНЗ;

6) раціоналізацію дозвілля, канікулярного часу, літнього відпочинку дітей та молоді.

Одним із пріоритетних напрямів  діяльності нашої школи є  збереження та зміцнення здоров'я  учнів, формування культури здоров'я, позитивної мотивації щодо навичок здорового способу життя, превентивного виховання, забезпеченість умов та механізмів здійснення навчання й виховання в інтересах особи й суспільства для всебічного розвитку духовно розвиненої, національно свідомої, фізично й психічно здорової, творчої особистості, оздоровлення середовища буття дитини.

Основною метою роботиє формування в учнів стійких переконань щодо необхідності свідомого ставлення до власного здоров'я та його збереження, що передбачає в першу чергу оволодіння системними знаннями про здоров’я, формування умінь та навичок формування й зміцнення власного здоров’я. Ми прагнемо, щоб дитина навчилася не тільки цінувати своє здоров’я, а й намагалася зберегти його.

 Що  ж впливає на здоров’я?

 • Спадковість – 20%
 • Медицина -10%
 • Екологія  – 20%
 • Спосіб життя – 51%.

Отже, якщо спадковість та медицину школа не може змінити, то на формування здорового способу життя,  виховання екологічної культури ми можемо вплинути.

Складовими здорового способу життя є усвідомлення цінності здоров’я, відсутність шкідливих звичок, доступ до раціонального харчування.

Створюючи модель «Школи сприяння здоров’ю» ми зосередили увагу на таких актуальних питаннях:

•формування громадської думки щодо пріоритету захисту здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного) дитини; взаємозв'язок школа -родина — державні установи — громада — соціокультурні системи;

•створення умов для забезпечення здорового середовища проживання, зміцнення здоров'я дітей, їхнього фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання, підвищення культури стосунків у соціумі;

•забезпечення повноцінного медичного обслуговування;

•здійснення соціально-правового захисту життя, здоров'я дитини, захисту від насилля, експлуатації;

•здійснення профілактики соціального неблагополуччя дитини та надання їй допомоги.

Виділили чотири основні соціуми, в яких педагоги, учнівське самоврядування здійснюють формування навичок щодо Здорового способу життя:

-школа;

- сім’я;

-громадськість;

-медицина та середовище, яке оточує учнів.

Педагог є головною постаттю у формуванні культури  здоров`я, як складової частини структури гармонійно розвиненої соціально активної особистості, яка володіє знаннями, зорієнтованими на здоровий спосіб життя.

У зв’язку з цим навчально-виховний процес школи спрямований на розв’язання наступних завдань:
- залучення учнів до різного виду заходів, всеукраїнських, обласних та районних конкурсів різного рівня і напрямку з метою самовдосконалення та реалізації набутих знань, умінь та навичок;

 - забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до організації навчального процесу, психолого - медико - соціального супроводу учнів на кожному етапі розвитку;

- проведення постійної діагностики стану здоров’я та заходів щодо формування здорового способу життя школярів;

- впровадження методик і технологій здоров’язберігаючого, здоров’яформуючого, здоров’язміцнюючого змісту.

- підвищення ефективності використання всіх предметів навчального плану для формування компетентного ставлення до власного здоров'я учнів;
- залучення всіх учасників навчально-виховного процесудо спільної роботи щодо формування в учнів здорового способу життя.

 

План реалізації Концепції :

1.Розробити програмустворення «Школи сприяння здоров’ю».

2.Вступити до районної мережі Шкіл сприянняздоров’ю.

3. Створити умови, щобнавчальний заклад став системою забезпеченнягармонійногорозвиткуфізичного і психічного (духовного) здоров’ядитини.

4.Здійснити моніторинг ефективності впровадження різних типів здоров’язберігаючих технологій.

5.Здійснити самоаналіз діяльност школи як «Школи сприяння здоров’ю»

 

 

Упровадження просвітницьких проектів та програм з питань формування здорового способу життя в учнів школи.

Окремі педагоги  нашої школи (Петрюченко Г. В., Ткаченко В. П.) пройшли  навчання за програмами: “Рівний-рівному”, “Відродження”, “Школа проти СНІДу”.За сприяння Міжнародного благодійного фонду “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” другий рік  впроваджуються проект “Школа проти СНІДу” та з 2008 року Програма “Сприяння просвітницькій роботі “рівний - рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”. Навчання  учнів за даними програмами здійснюється через гурткову роботу. Заняття цих  гуртків  мають чітку структуру, методично грамотно побудовані, оскільки проводяться у формі тренінгу за спеціально розробленими програмами, методичними посібниками.Результатом роботи гуртка «Рівний – рівному» є перемоги та призові місця в районному конкурсі агітбригад «Молодь обирає здоров’я!».

 

 

 

Упровадження предмету «Основи здоров’я».


Інтегрований курс «Основи здоров’я» є предметом інваріантної частини робочих навчальних планів і впроваджується за Державним стандартом згідно з програмою .

Учні 1-4, 5-9 класів підручниками з предмета «Основи здоров’я» (автори: Н.М. Бібік, Т.Є.Бойченко, Н.С.Коваль, О.І.Манюк(1-4 кл.) Т.В.Воронцова, В.С. Пономаренко (5-9 кл.)) та робочими зошитами з друкованою основою забезпечені на 100%. На уроках у початковій ланці  використовується демонстраційний матеріал - комплекти плакатів з основ здоров’я «Як уникнути неприємностей», таблиці «Режим дня», «Продукти харчування», «Правила дорожнього руху», «Подбай про свою небезпеку». Предмет «Основи здоров’я» в 2-9 класах викладає спеціально підготовлений вчитель - тренер (пройшов курси підвищення кваліфікації з предмета). Уроки основ здоров’я, заняття гуртків проводяться у спеціально обладнаному тренінговому кабінеті.

 

 

 

Моніторинг стану здоров’яучнів.

 

Якість і доступність медичних послуг – важливий чинник охорони здоров’я. У кризових ситуаціях він вирішальний. Проте набагато важливіше запобігти проблемам зі здоров’ям, а отже потрібно більше уваги приділяти профілактиці.Життя сьогодні від нас вимагає перебудовувати систему освіти в такий спосіб, щоб постійно проводити моніторинг стану здоров’я дитини. Тобто школа повинна бути таким дитячим закладом, де можнагарантуватидитині, її батькам, суспільствувихованняздоровоїособистості.

Важливим елементом у системі зміцнення фізичного здоров’я є спільна робота школи з  медичною службою: лікарі районної лікарні щорічно проводять поглиблений медичний огляд учнів та вчителів.У кожному класному журналі оформлені  «Листки здоров’я», які містять результати медогляду дітей, рекомендації щодо фізичної групи для кожного учня , щоб учителі - предметники могли ними користуватись. Здійснюється спостереження за дітьми, які перебувають на диспансерному обліку. Медсестрою школи постійно проводиться санітарно-просвітницька робота: випускаються медичні бюлетені, проводяться бесіди зі школярами з питань раціональної організації часу для навчання та відпочинку, правильного збалансованого харчування,  обладнаний куточок здоров’я, контролюється санітарно-гігієнічний стан шкільних приміщень.

Для учнів старших класів проводяться  бесіди на теми:

 • «Шкода, яку наносить куріння суспільству»;
 •  «Крок у безодню»;
 •  «Як уникнути шкідливих звичок»;
 •  «Шкідливість алкоголю для дитячого організму»;
 • «Наркоманія і злочинність – невіддільні»; 
 • «Наркотики – це свобода чи насильство над собою?»
 •  «Венеричні хвороби -  серйозна небезпека людства».

 

Активізовано роботу щодо проведення просвітницько-роз’яснювальної роботи серед дітей та батьків з питань раціонального харчування, профілактики кишково-шлункових інфекцій, додержання правил особистої гігієни. З метою раннього виявлення учнів схильних до вживання алкоголю, наркотичних речовинпсихологом та соціальним педагогом школи здійснюється анкетування, тестування дітей.

У школі активно працює громадський наркологічний пост.Питання збереження і зміцнення здоров’я всіх учасників навчально-виховногопроцесу постійно знаходяться під контролем адміністрації школи. Дотримання санітарно – гігієнічних норм життєдіяльності школи,організації роботи з попередження дитячого травматизму,стан здоров’я дітей  розглядаються на нарадах при директору, узагальнюється наказом по школі.Результати обстежень учнів обговорюються на батьківських зборах та доводяться до відома батьків в індивідуальних бесідах, враховуються  при організації навчально-виховного процесу, занять з трудового навчання, фізичної культури,навчальної практики.

 

 

Раціональне харчування

учнів – запорука здоров’я учнів.

Правильно організоване і своєчасне забезпечення організму смачно приготовленою і безпечною їжею, вміст в раціоні оптимальної кількості харчових речовин, необхідних для розвитку і життєдіяльності організму забезпечує нормальну життєдіяльність організму, високий рівень працездатності і стійкості до несприятливих факторів навколишнього середовища, максимальну тривалість активного життя. У школі створені  належні умови організації раціонального харчування дітей, дотримуються санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні вимоги . Постійно контролюється виконання  норм харчування, надходження готової продукції та продовольчої сировини до навчального закладу. Виконання встановлених норм харчування перевіряється не менше 2-х разів на місяць .

Учні 1-11 класів охоплені гарячим  харчуванням на 100%.

 

Робота педагогічного колективу

із пропаганди  здорового способу життя.

 

Народна мудрість стверджує: щоб виростити Людину, треба давати їй чотири уроки на день протягом десяти років. Ось ці уроки: Здоров’я, Любов, Мудрість і Праця. Стимулювання здорового способу життя педагогів і вихованців – основний, стрижневий напрямок виховного процесу.

   Стан оптимальної працездатності як для дорослої людини, так і для школяра нерозривно пов’язаний з гарним самопочуттям, з найкращим функціонуванням усіх систем організму. Здорова дитина із задоволенням і радістю включається в усі види діяльності: інтелектуально-пізнавальну, трудову, громадську, спортивну й ігрову. Вона життєрадісна, оптимістична, відкрита в спілкуванні з однолітками і педагогами. А це запорука успішного розвитку всіх сфер особистості, усіх її задатків і цінностей. Тому наш педагогічний колектив і вважає цей напрямок одним з найголовніших.

   У нашій школі створені умови для нормального всебічного розвитку дітей. Ми добре розуміємо, що середовище, в якому перебуває дитина, виховує її найефективніше. Саме тому дотримання всіх санітарно-гігієнічних вимог до організації навчання і виховання учнів, створення здорової психологічної атмосфери в класних колективах і загалом у всьому шкільному колективі – є основним методом виховання здорового способу життя. Приміщення навчального закладу має ошатний вигляд: у коридорі та кабінетах багато живих квітів; кольорова гама стін та меблів гармонійно поєднані. Меблі в класах знаходяться в доброму стані відповідно до санітарно-гігієнічних норм, в необхідній кількості. Створені умови для миття рук: є проточна вода в умивальниках.

  У школі наявне протипожежне обладнання: вогнегасники, обладнано пожежний щит, наявний  план евакуації учнів та працівників школи з приміщення на випадок пожежі.

   Навчальні кімнати забезпечені лампами денного освітлення. Всі ці умови забезпечують охорону життя і здоров’я дітей, позитивно впливають на стан молодого організму.

На уроках і в позаурочний час вчителі школи проводять роботу по вихованню у дітей гігієнічних навичок.

   Педагоги школи дбають про безпеку життєдіяльності вихованців. Щомісяця, а в разі необхідності й частіше, учні інструктуються з правил протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, безпечного харчування та вживання ліків. Класними керівниками, вчителями – основ здоров’я, біології, хімії постійно проводиться з учнями  роз’яснювальна робота про шкідливість паління, вживання алкоголю і наркотиків,з профілактики венеричних захворювань, про наслідки штучного переривання вагітності, здійснюється статеве виховання учнів,пишуть навчальні диктанти. Впроваджуються здоров’язберігаючі технології, під час уроків проводяться фізкультхвилинки.У шкільній бібліотеці організовуються книжкові виставки з пропаганди здорового способу життя.

Класоводами та класними керівниками проводяться виховні заходи, спрямовані на розвиток життєвих цінностей, найкращих моральних якостей, вмінь та навичок долати стресові ситуації, комунікативних вмінь.

 

 

   “Здорове тіло – завжди в русі !” – Під цим гаслом в нашій школі проходять уроки фізкультури, спортивні змагання. Традицією стали змагання та спортивні зустрічі між збірними командами учнів та вчителів школи.

      Під керівництвом вчителя фізкультури  В.М. Євтушенка щорічно проводяться змагання з волейболу між старшокласниками та випускниками школи.   У школі діють спортивні секції: футболу, волейболу, баскетболу, гімнастики, шашок, шахів. Команда школи є призером у  районних змаганнях «Шкіряний м’яч», «Козацький гарт», з шашок, шахів, дартсу.   Легкоатлети нашої школи є активними учасниками всіх районних змагань. Допомагають зняти емоційну та м’язову втому школярів після уроків та пропагують гармонійний розвиток особистості заняття в гуртках – хореографічному, вокальному, спортивному, ігри на свіжому повітрі.

 

 

 

 

 

 

 

Людина –частина природи і повинна жити в злагоді з нею.

 Робота із формування дбайливого ставлення до довкілля, системи екологічних уявлень, вихованню почуття краси та любові до природи починається в початкових класах.

   Учні 1-4 класів  є активними учасниками багатьох загальношкільних акцій, приймають участь в озелененні школи, проводять численні екскурсії, вивчають природні багатства свого краю.

    Традиційними стали загальношкільні акції “Посади своє дерево”, “День довкілля”, “Тиждень екології”.

   Значну роботу, під керівництвом вчителя-біолога,учні проводять з природоохоронної роботи краю. Регулярно здійснюють чистку джерел, криничок, їх обгороджують.

 У ході акцій «Школа – наш дім»,«Шкільне повір’я» та «Озеленення» учні разом з працівниками школи приймають активну участь  у прибиранні шкільної  та навколишніх територій.

      Озеленення кабінетів, збереження квітів у приміщенні й на подвір’ї школи, позитивно впливає на здоров’я вихованців.

   Одним з напрямків природоохоронної діяльності школи є збереження тих лікарських рослин, яких у нашій місцевості небагато. Тому питання охорони лікарських рослин, раціональне їх використання набуло особливої актуальності.

   Перевірку знань про природу, особистих якостей і навичок виживання у скрутних умовах учні здійснюють під час численних туристичних походів.

 

 

З метою формування екологічної компетентностіучні здійснюють пошуково –дослідницьку роботу в даному напрямку.Беруть активну участь у екологічних проектах різного рівня.

 

 

Велика увага приділяється зміцненню психічного здоров’я школярів шкільним психологом: систематично проводиться діагностика й корекція мотиваційної сфери учнів, надаються рекомендації батькам та учителям щодо формування адекватної самооцінки в учнів, створення комфортних умов для їхнього навчання, виховання та розвитку, проводяться тренінгові заняття та розвивальні ігри з окремими групами учнів, з педагогами. Це створює сприятливі умови для здорової співпраці на рівнях «вчитель-учень», «вчитель-вчитель», «учень-батьки», «вчитель-батьки».

На базі нашої школи проведений районний семінар – практикум  вчителів основ здоров’я, під час якого його учасники були присутніми на занятті гуртка «Школа проти СНІДу».

Школярі беруть участь  у благодійних   акціях «Щастя на крилах»,«Долучись! Не будь байдужим! Подаруй життя!»,що вказує на те, що духовний розвиток наших вихованців здійснюється у правильному напрямку - вони чуйні, добрі, милосердні, співчувають та бажають допомогти людям із вадами здоров’я. Учні надають  шефську допомогу одиноким  людям похилого віку.

 

 

Співпраця з батьками, громадськістю.


Кожен із батьків прагне, щоб дитина виросла фізично і психічно здоровою, не мала шкідливих звичок. Та багато в чому формування здорового способу життя залежить від стилю життя сім'ї, способу організації життя, характеру взаємин між батьками, участі їх у вихованні, правильної організації вільного часу сім'ї, ставлення самих батьків до вживання алкоголю, паління, наркотичних речовин. Спосіб життя сім'ї в основному зумовлює і спосіб життя дітей. Дослідження свідчать, що сімейні конфлікти між батьками, батьками та дітьми, застосування фізичних покарань, нерозуміння батьками дітей, відсутність батьківської уваги, підтримки дитини - усе це стає причиною того, що процес становлення особистості підлітка проходить важче, ніж звичайно.

Умовою успішної виховної діяльності з учнями є співробітництво класного керівника, школи  з батьками, адже родина впливала і продовжує значно впливати на процес розвитку особистості дитини.  І тому зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу - це важлива й відповідальна задача вчителя.З метою ранньої профілактики правопорушень,  дитячої  бездоглядності, вживання учнями алкогольних  напоїв та наркотиків педагогічний колектив спільно з представниками батьківського комітету здійснює рейди – перевірки «Дозвілля учнів у вечірній час». Але основну роботу з батьками школа проводить через батьківські збори, вивчення родин учнів. Батьківські збори проводяться у різноманітних формах :  розгляду й аналізу різних ситуацій виховання дитини в родині та школі; огляд популярної педагогічної літератури для батьків; обмін досвідом виховання дітей у родині. На батьківському лекторії батьки отримують знання з педагогіки, психології, права, етики, фізіології та гігієни. Велика  увага приділяється питанню попередження жорстокого поводження з дітьми, та насильства у сім’ї.

Індивідуальна робота з батьками дозволяє встановити безпосередній контакт із кожним членом родини учня, домогтись більшого  взаєморозуміння в пошуку шляхів розвивального  впливу на особистість дитини.В роботі з дітьми та їх батьками школа співпрацює із службою у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту Липоводолинської райдержадміністрації, які з  метою профілактики шкідливих звичок, негативних проявів серед учнівської молоді з дозволу адміністрації школи проводять бесіди, лекції, демонструють відеофільми.

У школі діють органи громадського самоврядування: батьківський комітет- сприяє виконанню чинного законодавства щодо обов’язкової загальної середньої освіти, бере участь у заходах щодо запобігання дитячій безпритульності . Взаємодія й співпраця педагогічного колективу з місцевим самоврядуванням -  з сільською радою, адміністрацією ТОВ «Беєве» плідно впливає на поліпшення результатів навчально-виховного процесу, стан здоров’я учнів, оскільки саме вони надають фінансову допомогу для поїздки на змагання різного рівня, заохочують дітей та молодь до участі в конкурсах.

Учнівське самоврядування - тісно співпрацює з адміністрацією школи і батьківською громадськістю. Взаємини членів учнівського і педагогічного колективів побудовані на довірі, взаємоповазі й співробітництві. Міністерство охорони здоров’я та спорту проводить  різноманітні спортивні змагання :“Веселі старти”, «Тато, мама, я – дружня, спортивна сім’я», заходи до Всесвітнього  Дня здоров’я, Дня туризму,до Дня фізкультури і спорту та організовують виступи агітбригади “МИ за здоровий спосіб життя”.Прес-центр школи один раз у квартал випускає газету “Школярія ”, в якій розкриває актуальні питання шкільного життя, пропагують здоровий спосіб життя.Міністерство організації дозвілля працює в посиленому режимі, оскільки учні проводять безліч цікавих,  розвивальних заходів, присвячених здоров’ю.Допомагають у проведенні Дня здоров’я, Місячника здорового способу життя. Це виступи агітбригади «Вартові здоров’я», усний журнал  «Феномен життя і здоров’я людини», тренінг «Здоров’я – це найбільший скарб», ток – шоу «Здоровий спосіб життя», конкурс плакатів « Ми обираємо здоров’я!», веселі старти «Ми активні та спортивні!», фотовиставка « Відпочивай активно!» та ін.Створена система самоврядування сприяє згуртуванню шкільних колективів, формуються життєві компетентності, навички реалізації власних життєвих проектів, уміння налагоджувати взаємодію, співпрацю, розвивається здатність гармонійно виходити з конфліктів, брати  на себе відповідальність за прийняті рішення.

Всі ці наші досягнення є результатом копіткої праці кожного педагога. Ця робота не повинна припинятися ні на хвилину. Бо життя неповторне й у кожного своє. Людина від природи має певні притаманні тільки їй обдарування, вона наділена розумом, тому здатна творити свою долю, але для цього потрібно працювати над собою, зміцнювати здоров’я, формувати характер, волю, набувати хороші звички та мати активну життєву  позицію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создан 27 апр 2012